::เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน::
  ข้อมูลการร้องทุกข์ / เรื่องร้องเรียน
หัวข้อเรื่อง  
รายละเอียด  
วันที่ยื่นเรื่อง
เอกสารประกอบการร้องทุกข์
ลำดับชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ (KB)
ไม่มีเอกสารประกอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ตอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ลำดับ รายละเอียด
1
ผู้ตอบ ศบช. รง. 001
วัน-เวลาที่ตอบ 19/10/2560 16:00:00
เอกสาร
ลำดับชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ (KB)
ไม่มีเอกสารประกอบการตอบ
เอกสารประกอบการตอบ
ลำดับชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ (KB)
ไม่มีเอกสารประกอบการตอบ