::เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน::
  ข้อมูลการร้องทุกข์ / เรื่องร้องเรียน
หัวข้อเรื่อง *
รายละเอียด *
วันที่ยื่นเรื่อง
  ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ที่อยู่
การเปิดเผยข้อมูล
* กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ โทรศัพท์ E-Mail ที่อยู่
จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ
ถ้าหากท่าน ไม่ประสงค์ จะให้ติดต่อกลับ หรือ ไม่ต้องการ ทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน
ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเห็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น
ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกปุ่มร้องเรียน ข้างล่างนี้